Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Abrade

Cách chia động từ abrade rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ abrade ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ABRADE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to abrade abrading abraded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn abrade abrade abrades abrade abrade abrade
Hiện tại tiếp diễn am abrading are abrading is abrading are abrading are abrading are abrading
Quá khứ đơn abraded abraded abraded abraded abraded abraded
Quá khứ tiếp diễn was abrading were abrading was abrading were abrading were abrading were abrading
Hiện tại hoàn thành have abraded have abraded has abraded have abraded have abraded have abraded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been abrading have been abrading has been abrading have been abrading have been abrading have been abrading
Quá khứ hoàn thành had abraded had abraded had abraded had abraded had abraded had abraded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been abrading had been abrading had been abrading had been abrading had been abrading had been abrading
Tương Lai will abrade will abrade will abrade will abrade will abrade will abrade
TL Tiếp Diễn will be abrading will be abrading will be abrading will be abrading will be abrading will be abrading
Tương Lai hoàn thành will have abraded will have abraded will have abraded will have abraded will have abraded will have abraded
TL HT Tiếp Diễn will have been abrading will have been abrading will have been abrading will have been abrading will have been abrading will have been abrading
Điều Kiện Cách Hiện Tại would abrade would abrade would abrade would abrade would abrade would abrade
Conditional Perfect would have abraded would have abraded would have abraded would have abraded would have abraded would have abraded
Conditional Present Progressive would be abrading would be abrading would be abrading would be abrading would be abrading would be abrading
Conditional Perfect Progressive would have been abrading would have been abrading would have been abrading would have been abrading would have been abrading would have been abrading
Present Subjunctive abrade abrade abrade abrade abrade abrade
Past Subjunctive abraded abraded abraded abraded abraded abraded
Past Perfect Subjunctive had abraded had abraded had abraded had abraded had abraded had abraded
Imperative abrade Let′s abrade abrade

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/casual-encounters-in-winnipeg/.

Nên đọc
Close
Back to top button