Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Glance

Cách chia động từ glance rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ glance ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: GLANCE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to glance glancing glanced
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn glance glance glances glance glance glance
Hiện tại tiếp diễn am glancing are glancing is glancing are glancing are glancing are glancing
Quá khứ đơn glanced glanced glanced glanced glanced glanced
Quá khứ tiếp diễn was glancing were glancing was glancing were glancing were glancing were glancing
Hiện tại hoàn thành have glanced have glanced has glanced have glanced have glanced have glanced
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been glancing have been glancing has been glancing have been glancing have been glancing have been glancing
Quá khứ hoàn thành had glanced had glanced had glanced had glanced had glanced had glanced
QK hoàn thành Tiếp diễn had been glancing had been glancing had been glancing had been glancing had been glancing had been glancing
Tương Lai will glance will glance will glance will glance will glance will glance
TL Tiếp Diễn will be glancing will be glancing will be glancing will be glancing will be glancing will be glancing
Tương Lai hoàn thành will have glanced will have glanced will have glanced will have glanced will have glanced will have glanced
TL HT Tiếp Diễn will have been glancing will have been glancing will have been glancing will have been glancing will have been glancing will have been glancing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would glance would glance would glance would glance would glance would glance
Conditional Perfect would have glanced would have glanced would have glanced would have glanced would have glanced would have glanced
Conditional Present Progressive would be glancing would be glancing would be glancing would be glancing would be glancing would be glancing
Conditional Perfect Progressive would have been glancing would have been glancing would have been glancing would have been glancing would have been glancing would have been glancing
Present Subjunctive glance glance glance glance glance glance
Past Subjunctive glanced glanced glanced glanced glanced glanced
Past Perfect Subjunctive had glanced had glanced had glanced had glanced had glanced had glanced
Imperative glance Let′s glance glance

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/executive-dating-search/.

Nên đọc
Close
Back to top button