Reflect

Cách chia động từ reflect rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ reflect ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REFLECT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to reflect reflecting reflected
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn reflect reflect reflects reflect reflect reflect
Hiện tại tiếp diễn am reflecting are reflecting is reflecting are reflecting are reflecting are reflecting
Quá khứ đơn reflected reflected reflected reflected reflected reflected
Quá khứ tiếp diễn was reflecting were reflecting was reflecting were reflecting were reflecting were reflecting
Hiện tại hoàn thành have reflected have reflected has reflected have reflected have reflected have reflected
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been reflecting have been reflecting has been reflecting have been reflecting have been reflecting have been reflecting
Quá khứ hoàn thành had reflected had reflected had reflected had reflected had reflected had reflected
QK hoàn thành Tiếp diễn had been reflecting had been reflecting had been reflecting had been reflecting had been reflecting had been reflecting
Tương Lai will reflect will reflect will reflect will reflect will reflect will reflect
TL Tiếp Diễn will be reflecting will be reflecting will be reflecting will be reflecting will be reflecting will be reflecting
Tương Lai hoàn thành will have reflected will have reflected will have reflected will have reflected will have reflected will have reflected
TL HT Tiếp Diễn will have been reflecting will have been reflecting will have been reflecting will have been reflecting will have been reflecting will have been reflecting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would reflect would reflect would reflect would reflect would reflect would reflect
Conditional Perfect would have reflected would have reflected would have reflected would have reflected would have reflected would have reflected
Conditional Present Progressive would be reflecting would be reflecting would be reflecting would be reflecting would be reflecting would be reflecting
Conditional Perfect Progressive would have been reflecting would have been reflecting would have been reflecting would have been reflecting would have been reflecting would have been reflecting
Present Subjunctive reflect reflect reflect reflect reflect reflect
Past Subjunctive reflected reflected reflected reflected reflected reflected
Past Perfect Subjunctive had reflected had reflected had reflected had reflected had reflected had reflected
Imperative reflect Let′s reflect reflect

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/baboo-dating/.

Nên đọc
Close
Back to top button