Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Compress

Cách chia động từ compress rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ compress ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: COMPRESS

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to compress compressing compressed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn compress compress compresses compress compress compress
Hiện tại tiếp diễn am compressing are compressing is compressing are compressing are compressing are compressing
Quá khứ đơn compressed compressed compressed compressed compressed compressed
Quá khứ tiếp diễn was compressing were compressing was compressing were compressing were compressing were compressing
Hiện tại hoàn thành have compressed have compressed has compressed have compressed have compressed have compressed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been compressing have been compressing has been compressing have been compressing have been compressing have been compressing
Quá khứ hoàn thành had compressed had compressed had compressed had compressed had compressed had compressed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been compressing had been compressing had been compressing had been compressing had been compressing had been compressing
Tương Lai will compress will compress will compress will compress will compress will compress
TL Tiếp Diễn will be compressing will be compressing will be compressing will be compressing will be compressing will be compressing
Tương Lai hoàn thành will have compressed will have compressed will have compressed will have compressed will have compressed will have compressed
TL HT Tiếp Diễn will have been compressing will have been compressing will have been compressing will have been compressing will have been compressing will have been compressing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would compress would compress would compress would compress would compress would compress
Conditional Perfect would have compressed would have compressed would have compressed would have compressed would have compressed would have compressed
Conditional Present Progressive would be compressing would be compressing would be compressing would be compressing would be compressing would be compressing
Conditional Perfect Progressive would have been compressing would have been compressing would have been compressing would have been compressing would have been compressing would have been compressing
Present Subjunctive compress compress compress compress compress compress
Past Subjunctive compressed compressed compressed compressed compressed compressed
Past Perfect Subjunctive had compressed had compressed had compressed had compressed had compressed had compressed
Imperative compress Let′s compress compress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button