Concentrate

Cách chia động từ concentrate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ concentrate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CONCENTRATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to concentrate concentrating concentrated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn concentrate concentrate concentrates concentrate concentrate concentrate
Hiện tại tiếp diễn am concentrating are concentrating is concentrating are concentrating are concentrating are concentrating
Quá khứ đơn concentrated concentrated concentrated concentrated concentrated concentrated
Quá khứ tiếp diễn was concentrating were concentrating was concentrating were concentrating were concentrating were concentrating
Hiện tại hoàn thành have concentrated have concentrated has concentrated have concentrated have concentrated have concentrated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been concentrating have been concentrating has been concentrating have been concentrating have been concentrating have been concentrating
Quá khứ hoàn thành had concentrated had concentrated had concentrated had concentrated had concentrated had concentrated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been concentrating had been concentrating had been concentrating had been concentrating had been concentrating had been concentrating
Tương Lai will concentrate will concentrate will concentrate will concentrate will concentrate will concentrate
TL Tiếp Diễn will be concentrating will be concentrating will be concentrating will be concentrating will be concentrating will be concentrating
Tương Lai hoàn thành will have concentrated will have concentrated will have concentrated will have concentrated will have concentrated will have concentrated
TL HT Tiếp Diễn will have been concentrating will have been concentrating will have been concentrating will have been concentrating will have been concentrating will have been concentrating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would concentrate would concentrate would concentrate would concentrate would concentrate would concentrate
Conditional Perfect would have concentrated would have concentrated would have concentrated would have concentrated would have concentrated would have concentrated
Conditional Present Progressive would be concentrating would be concentrating would be concentrating would be concentrating would be concentrating would be concentrating
Conditional Perfect Progressive would have been concentrating would have been concentrating would have been concentrating would have been concentrating would have been concentrating would have been concentrating
Present Subjunctive concentrate concentrate concentrate concentrate concentrate concentrate
Past Subjunctive concentrated concentrated concentrated concentrated concentrated concentrated
Past Perfect Subjunctive had concentrated had concentrated had concentrated had concentrated had concentrated had concentrated
Imperative concentrate Let′s concentrate concentrate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nên đọc
Close
Back to top button