Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Smell

smell

Cách chia động từ smell rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ smell ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SMELL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to smell smelling smelt
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn smell smell smells smell smell smell
Hiện tại tiếp diễn am smelling are smelling is smelling are smelling are smelling are smelling
Quá khứ đơn smelt smelt smelt smelt smelt smelt
Quá khứ tiếp diễn was smelling were smelling was smelling were smelling were smelling were smelling
Hiện tại hoàn thành have smelt have smelt has smelt have smelt have smelt have smelt
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been smelling have been smelling has been smelling have been smelling have been smelling have been smelling
Quá khứ hoàn thành had smelt had smelt had smelt had smelt had smelt had smelt
QK hoàn thành Tiếp diễn had been smelling had been smelling had been smelling had been smelling had been smelling had been smelling
Tương Lai will smell will smell will smell will smell will smell will smell
TL Tiếp Diễn will be smelling will be smelling will be smelling will be smelling will be smelling will be smelling
Tương Lai hoàn thành will have smelt will have smelt will have smelt will have smelt will have smelt will have smelt
TL HT Tiếp Diễn will have been smelling will have been smelling will have been smelling will have been smelling will have been smelling will have been smelling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would smell would smell would smell would smell would smell would smell
Conditional Perfect would have smelt would have smelt would have smelt would have smelt would have smelt would have smelt
Conditional Present Progressive would be smelling would be smelling would be smelling would be smelling would be smelling would be smelling
Conditional Perfect Progressive would have been smelling would have been smelling would have been smelling would have been smelling would have been smelling would have been smelling
Present Subjunctive smell smell smell smell smell smell
Past Subjunctive smelt smelt smelt smelt smelt smelt
Past Perfect Subjunctive had smelt had smelt had smelt had smelt had smelt had smelt
Imperative smell Let′s smell smell

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button