Conclude

Cách chia động từ conclude rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ conclude ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CONCLUDE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to conclude concluding concluded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn conclude conclude concludes conclude conclude conclude
Hiện tại tiếp diễn am concluding are concluding is concluding are concluding are concluding are concluding
Quá khứ đơn concluded concluded concluded concluded concluded concluded
Quá khứ tiếp diễn was concluding were concluding was concluding were concluding were concluding were concluding
Hiện tại hoàn thành have concluded have concluded has concluded have concluded have concluded have concluded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been concluding have been concluding has been concluding have been concluding have been concluding have been concluding
Quá khứ hoàn thành had concluded had concluded had concluded had concluded had concluded had concluded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been concluding had been concluding had been concluding had been concluding had been concluding had been concluding
Tương Lai will conclude will conclude will conclude will conclude will conclude will conclude
TL Tiếp Diễn will be concluding will be concluding will be concluding will be concluding will be concluding will be concluding
Tương Lai hoàn thành will have concluded will have concluded will have concluded will have concluded will have concluded will have concluded
TL HT Tiếp Diễn will have been concluding will have been concluding will have been concluding will have been concluding will have been concluding will have been concluding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would conclude would conclude would conclude would conclude would conclude would conclude
Conditional Perfect would have concluded would have concluded would have concluded would have concluded would have concluded would have concluded
Conditional Present Progressive would be concluding would be concluding would be concluding would be concluding would be concluding would be concluding
Conditional Perfect Progressive would have been concluding would have been concluding would have been concluding would have been concluding would have been concluding would have been concluding
Present Subjunctive conclude conclude conclude conclude conclude conclude
Past Subjunctive concluded concluded concluded concluded concluded concluded
Past Perfect Subjunctive had concluded had concluded had concluded had concluded had concluded had concluded
Imperative conclude Let′s conclude conclude

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nên đọc
matchmaker in hebrew
Back to top button