Reconquer

Cách chia động từ reconquer rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ reconquer ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RECONQUER

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to reconquer reconquering reconquered
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn reconquer reconquer reconquers reconquer reconquer reconquer
Hiện tại tiếp diễn am reconquering are reconquering is reconquering are reconquering are reconquering are reconquering
Quá khứ đơn reconquered reconquered reconquered reconquered reconquered reconquered
Quá khứ tiếp diễn was reconquering were reconquering was reconquering were reconquering were reconquering were reconquering
Hiện tại hoàn thành have reconquered have reconquered has reconquered have reconquered have reconquered have reconquered
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been reconquering have been reconquering has been reconquering have been reconquering have been reconquering have been reconquering
Quá khứ hoàn thành had reconquered had reconquered had reconquered had reconquered had reconquered had reconquered
QK hoàn thành Tiếp diễn had been reconquering had been reconquering had been reconquering had been reconquering had been reconquering had been reconquering
Tương Lai will reconquer will reconquer will reconquer will reconquer will reconquer will reconquer
TL Tiếp Diễn will be reconquering will be reconquering will be reconquering will be reconquering will be reconquering will be reconquering
Tương Lai hoàn thành will have reconquered will have reconquered will have reconquered will have reconquered will have reconquered will have reconquered
TL HT Tiếp Diễn will have been reconquering will have been reconquering will have been reconquering will have been reconquering will have been reconquering will have been reconquering
Điều Kiện Cách Hiện Tại would reconquer would reconquer would reconquer would reconquer would reconquer would reconquer
Conditional Perfect would have reconquered would have reconquered would have reconquered would have reconquered would have reconquered would have reconquered
Conditional Present Progressive would be reconquering would be reconquering would be reconquering would be reconquering would be reconquering would be reconquering
Conditional Perfect Progressive would have been reconquering would have been reconquering would have been reconquering would have been reconquering would have been reconquering would have been reconquering
Present Subjunctive reconquer reconquer reconquer reconquer reconquer reconquer
Past Subjunctive reconquered reconquered reconquered reconquered reconquered reconquered
Past Perfect Subjunctive had reconquered had reconquered had reconquered had reconquered had reconquered had reconquered
Imperative reconquer Let′s reconquer reconquer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button