Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Dust

Cách chia động từ dust rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ dust ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DUST

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to dust dusting dusted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn dust dust dusts dust dust dust
Hiện tại tiếp diễn am dusting are dusting is dusting are dusting are dusting are dusting
Quá khứ đơn dusted dusted dusted dusted dusted dusted
Quá khứ tiếp diễn was dusting were dusting was dusting were dusting were dusting were dusting
Hiện tại hoàn thành have dusted have dusted has dusted have dusted have dusted have dusted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been dusting have been dusting has been dusting have been dusting have been dusting have been dusting
Quá khứ hoàn thành had dusted had dusted had dusted had dusted had dusted had dusted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been dusting had been dusting had been dusting had been dusting had been dusting had been dusting
Tương Lai will dust will dust will dust will dust will dust will dust
TL Tiếp Diễn will be dusting will be dusting will be dusting will be dusting will be dusting will be dusting
Tương Lai hoàn thành will have dusted will have dusted will have dusted will have dusted will have dusted will have dusted
TL HT Tiếp Diễn will have been dusting will have been dusting will have been dusting will have been dusting will have been dusting will have been dusting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would dust would dust would dust would dust would dust would dust
Conditional Perfect would have dusted would have dusted would have dusted would have dusted would have dusted would have dusted
Conditional Present Progressive would be dusting would be dusting would be dusting would be dusting would be dusting would be dusting
Conditional Perfect Progressive would have been dusting would have been dusting would have been dusting would have been dusting would have been dusting would have been dusting
Present Subjunctive dust dust dust dust dust dust
Past Subjunctive dusted dusted dusted dusted dusted dusted
Past Perfect Subjunctive had dusted had dusted had dusted had dusted had dusted had dusted
Imperative dust Let′s dust dust

1 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button