Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Cool

Cách chia động từ cool rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ cool ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: COOL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to cool cooling cooled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn cool cool cools cool cool cool
Hiện tại tiếp diễn am cooling are cooling is cooling are cooling are cooling are cooling
Quá khứ đơn cooled cooled cooled cooled cooled cooled
Quá khứ tiếp diễn was cooling were cooling was cooling were cooling were cooling were cooling
Hiện tại hoàn thành have cooled have cooled has cooled have cooled have cooled have cooled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been cooling have been cooling has been cooling have been cooling have been cooling have been cooling
Quá khứ hoàn thành had cooled had cooled had cooled had cooled had cooled had cooled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been cooling had been cooling had been cooling had been cooling had been cooling had been cooling
Tương Lai will cool will cool will cool will cool will cool will cool
TL Tiếp Diễn will be cooling will be cooling will be cooling will be cooling will be cooling will be cooling
Tương Lai hoàn thành will have cooled will have cooled will have cooled will have cooled will have cooled will have cooled
TL HT Tiếp Diễn will have been cooling will have been cooling will have been cooling will have been cooling will have been cooling will have been cooling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would cool would cool would cool would cool would cool would cool
Conditional Perfect would have cooled would have cooled would have cooled would have cooled would have cooled would have cooled
Conditional Present Progressive would be cooling would be cooling would be cooling would be cooling would be cooling would be cooling
Conditional Perfect Progressive would have been cooling would have been cooling would have been cooling would have been cooling would have been cooling would have been cooling
Present Subjunctive cool cool cool cool cool cool
Past Subjunctive cooled cooled cooled cooled cooled cooled
Past Perfect Subjunctive had cooled had cooled had cooled had cooled had cooled had cooled
Imperative cool Let′s cool cool

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/best-dating-site-over-30/.

Nên đọc
Close
Back to top button