Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Coo

Cách chia động từ coo rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ coo ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: COO

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to coo cooing cooed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn coo coo coos coo coo coo
Hiện tại tiếp diễn am cooing are cooing is cooing are cooing are cooing are cooing
Quá khứ đơn cooed cooed cooed cooed cooed cooed
Quá khứ tiếp diễn was cooing were cooing was cooing were cooing were cooing were cooing
Hiện tại hoàn thành have cooed have cooed has cooed have cooed have cooed have cooed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been cooing have been cooing has been cooing have been cooing have been cooing have been cooing
Quá khứ hoàn thành had cooed had cooed had cooed had cooed had cooed had cooed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been cooing had been cooing had been cooing had been cooing had been cooing had been cooing
Tương Lai will coo will coo will coo will coo will coo will coo
TL Tiếp Diễn will be cooing will be cooing will be cooing will be cooing will be cooing will be cooing
Tương Lai hoàn thành will have cooed will have cooed will have cooed will have cooed will have cooed will have cooed
TL HT Tiếp Diễn will have been cooing will have been cooing will have been cooing will have been cooing will have been cooing will have been cooing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would coo would coo would coo would coo would coo would coo
Conditional Perfect would have cooed would have cooed would have cooed would have cooed would have cooed would have cooed
Conditional Present Progressive would be cooing would be cooing would be cooing would be cooing would be cooing would be cooing
Conditional Perfect Progressive would have been cooing would have been cooing would have been cooing would have been cooing would have been cooing would have been cooing
Present Subjunctive coo coo coo coo coo coo
Past Subjunctive cooed cooed cooed cooed cooed cooed
Past Perfect Subjunctive had cooed had cooed had cooed had cooed had cooed had cooed
Imperative coo Let′s coo coo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button