Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Cram

Cách chia động từ cram rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ cram ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CRAM

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to cram cramming crammed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn cram cram crams cram cram cram
Hiện tại tiếp diễn am cramming are cramming is cramming are cramming are cramming are cramming
Quá khứ đơn crammed crammed crammed crammed crammed crammed
Quá khứ tiếp diễn was cramming were cramming was cramming were cramming were cramming were cramming
Hiện tại hoàn thành have crammed have crammed has crammed have crammed have crammed have crammed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been cramming have been cramming has been cramming have been cramming have been cramming have been cramming
Quá khứ hoàn thành had crammed had crammed had crammed had crammed had crammed had crammed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been cramming had been cramming had been cramming had been cramming had been cramming had been cramming
Tương Lai will cram will cram will cram will cram will cram will cram
TL Tiếp Diễn will be cramming will be cramming will be cramming will be cramming will be cramming will be cramming
Tương Lai hoàn thành will have crammed will have crammed will have crammed will have crammed will have crammed will have crammed
TL HT Tiếp Diễn will have been cramming will have been cramming will have been cramming will have been cramming will have been cramming will have been cramming
Điều Kiện Cách Hiện Tại would cram would cram would cram would cram would cram would cram
Conditional Perfect would have crammed would have crammed would have crammed would have crammed would have crammed would have crammed
Conditional Present Progressive would be cramming would be cramming would be cramming would be cramming would be cramming would be cramming
Conditional Perfect Progressive would have been cramming would have been cramming would have been cramming would have been cramming would have been cramming would have been cramming
Present Subjunctive cram cram cram cram cram cram
Past Subjunctive crammed crammed crammed crammed crammed crammed
Past Perfect Subjunctive had crammed had crammed had crammed had crammed had crammed had crammed
Imperative cram Let′s cram cram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button