Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Cycle

Cách chia động từ cycle rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ cycle ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CYCLE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to cycle cycling cycled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn cycle cycle cycles cycle cycle cycle
Hiện tại tiếp diễn am cycling are cycling is cycling are cycling are cycling are cycling
Quá khứ đơn cycled cycled cycled cycled cycled cycled
Quá khứ tiếp diễn was cycling were cycling was cycling were cycling were cycling were cycling
Hiện tại hoàn thành have cycled have cycled has cycled have cycled have cycled have cycled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been cycling have been cycling has been cycling have been cycling have been cycling have been cycling
Quá khứ hoàn thành had cycled had cycled had cycled had cycled had cycled had cycled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been cycling had been cycling had been cycling had been cycling had been cycling had been cycling
Tương Lai will cycle will cycle will cycle will cycle will cycle will cycle
TL Tiếp Diễn will be cycling will be cycling will be cycling will be cycling will be cycling will be cycling
Tương Lai hoàn thành will have cycled will have cycled will have cycled will have cycled will have cycled will have cycled
TL HT Tiếp Diễn will have been cycling will have been cycling will have been cycling will have been cycling will have been cycling will have been cycling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would cycle would cycle would cycle would cycle would cycle would cycle
Conditional Perfect would have cycled would have cycled would have cycled would have cycled would have cycled would have cycled
Conditional Present Progressive would be cycling would be cycling would be cycling would be cycling would be cycling would be cycling
Conditional Perfect Progressive would have been cycling would have been cycling would have been cycling would have been cycling would have been cycling would have been cycling
Present Subjunctive cycle cycle cycle cycle cycle cycle
Past Subjunctive cycled cycled cycled cycled cycled cycled
Past Perfect Subjunctive had cycled had cycled had cycled had cycled had cycled had cycled
Imperative cycle Let′s cycle cycle

1 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button