Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Cuddle

Cách chia động từ cuddle rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ cuddle ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CUDDLE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to cuddle cuddling cuddled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn cuddle cuddle cuddles cuddle cuddle cuddle
Hiện tại tiếp diễn am cuddling are cuddling is cuddling are cuddling are cuddling are cuddling
Quá khứ đơn cuddled cuddled cuddled cuddled cuddled cuddled
Quá khứ tiếp diễn was cuddling were cuddling was cuddling were cuddling were cuddling were cuddling
Hiện tại hoàn thành have cuddled have cuddled has cuddled have cuddled have cuddled have cuddled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been cuddling have been cuddling has been cuddling have been cuddling have been cuddling have been cuddling
Quá khứ hoàn thành had cuddled had cuddled had cuddled had cuddled had cuddled had cuddled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been cuddling had been cuddling had been cuddling had been cuddling had been cuddling had been cuddling
Tương Lai will cuddle will cuddle will cuddle will cuddle will cuddle will cuddle
TL Tiếp Diễn will be cuddling will be cuddling will be cuddling will be cuddling will be cuddling will be cuddling
Tương Lai hoàn thành will have cuddled will have cuddled will have cuddled will have cuddled will have cuddled will have cuddled
TL HT Tiếp Diễn will have been cuddling will have been cuddling will have been cuddling will have been cuddling will have been cuddling will have been cuddling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would cuddle would cuddle would cuddle would cuddle would cuddle would cuddle
Conditional Perfect would have cuddled would have cuddled would have cuddled would have cuddled would have cuddled would have cuddled
Conditional Present Progressive would be cuddling would be cuddling would be cuddling would be cuddling would be cuddling would be cuddling
Conditional Perfect Progressive would have been cuddling would have been cuddling would have been cuddling would have been cuddling would have been cuddling would have been cuddling
Present Subjunctive cuddle cuddle cuddle cuddle cuddle cuddle
Past Subjunctive cuddled cuddled cuddled cuddled cuddled cuddled
Past Perfect Subjunctive had cuddled had cuddled had cuddled had cuddled had cuddled had cuddled
Imperative cuddle Let′s cuddle cuddle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button