Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Reload

Cách chia động từ reload rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ reload ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RELOAD

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to reload reloading reloaded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn reload reload reloads reload reload reload
Hiện tại tiếp diễn am reloading are reloading is reloading are reloading are reloading are reloading
Quá khứ đơn reloaded reloaded reloaded reloaded reloaded reloaded
Quá khứ tiếp diễn was reloading were reloading was reloading were reloading were reloading were reloading
Hiện tại hoàn thành have reloaded have reloaded has reloaded have reloaded have reloaded have reloaded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been reloading have been reloading has been reloading have been reloading have been reloading have been reloading
Quá khứ hoàn thành had reloaded had reloaded had reloaded had reloaded had reloaded had reloaded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been reloading had been reloading had been reloading had been reloading had been reloading had been reloading
Tương Lai will reload will reload will reload will reload will reload will reload
TL Tiếp Diễn will be reloading will be reloading will be reloading will be reloading will be reloading will be reloading
Tương Lai hoàn thành will have reloaded will have reloaded will have reloaded will have reloaded will have reloaded will have reloaded
TL HT Tiếp Diễn will have been reloading will have been reloading will have been reloading will have been reloading will have been reloading will have been reloading
Điều Kiện Cách Hiện Tại would reload would reload would reload would reload would reload would reload
Conditional Perfect would have reloaded would have reloaded would have reloaded would have reloaded would have reloaded would have reloaded
Conditional Present Progressive would be reloading would be reloading would be reloading would be reloading would be reloading would be reloading
Conditional Perfect Progressive would have been reloading would have been reloading would have been reloading would have been reloading would have been reloading would have been reloading
Present Subjunctive reload reload reload reload reload reload
Past Subjunctive reloaded reloaded reloaded reloaded reloaded reloaded
Past Perfect Subjunctive had reloaded had reloaded had reloaded had reloaded had reloaded had reloaded
Imperative reload Let′s reload reload

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. old dating websites.

Nên đọc
Close
Back to top button