Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Decorate

Cách chia động từ decorate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ decorate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DECORATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to decorate decorating decorated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn decorate decorate decorates decorate decorate decorate
Hiện tại tiếp diễn am decorating are decorating is decorating are decorating are decorating are decorating
Quá khứ đơn decorated decorated decorated decorated decorated decorated
Quá khứ tiếp diễn was decorating were decorating was decorating were decorating were decorating were decorating
Hiện tại hoàn thành have decorated have decorated has decorated have decorated have decorated have decorated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been decorating have been decorating has been decorating have been decorating have been decorating have been decorating
Quá khứ hoàn thành had decorated had decorated had decorated had decorated had decorated had decorated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been decorating had been decorating had been decorating had been decorating had been decorating had been decorating
Tương Lai will decorate will decorate will decorate will decorate will decorate will decorate
TL Tiếp Diễn will be decorating will be decorating will be decorating will be decorating will be decorating will be decorating
Tương Lai hoàn thành will have decorated will have decorated will have decorated will have decorated will have decorated will have decorated
TL HT Tiếp Diễn will have been decorating will have been decorating will have been decorating will have been decorating will have been decorating will have been decorating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would decorate would decorate would decorate would decorate would decorate would decorate
Conditional Perfect would have decorated would have decorated would have decorated would have decorated would have decorated would have decorated
Conditional Present Progressive would be decorating would be decorating would be decorating would be decorating would be decorating would be decorating
Conditional Perfect Progressive would have been decorating would have been decorating would have been decorating would have been decorating would have been decorating would have been decorating
Present Subjunctive decorate decorate decorate decorate decorate decorate
Past Subjunctive decorated decorated decorated decorated decorated decorated
Past Perfect Subjunctive had decorated had decorated had decorated had decorated had decorated had decorated
Imperative decorate Let′s decorate decorate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. flirt site in usa.

Nên đọc
Close
Back to top button