Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Defer

Cách chia động từ defer rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ defer ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DEFER

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to defer deferring deferred
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn defer defer defers defer defer defer
Hiện tại tiếp diễn am deferring are deferring is deferring are deferring are deferring are deferring
Quá khứ đơn deferred deferred deferred deferred deferred deferred
Quá khứ tiếp diễn was deferring were deferring was deferring were deferring were deferring were deferring
Hiện tại hoàn thành have deferred have deferred has deferred have deferred have deferred have deferred
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been deferring have been deferring has been deferring have been deferring have been deferring have been deferring
Quá khứ hoàn thành had deferred had deferred had deferred had deferred had deferred had deferred
QK hoàn thành Tiếp diễn had been deferring had been deferring had been deferring had been deferring had been deferring had been deferring
Tương Lai will defer will defer will defer will defer will defer will defer
TL Tiếp Diễn will be deferring will be deferring will be deferring will be deferring will be deferring will be deferring
Tương Lai hoàn thành will have deferred will have deferred will have deferred will have deferred will have deferred will have deferred
TL HT Tiếp Diễn will have been deferring will have been deferring will have been deferring will have been deferring will have been deferring will have been deferring
Điều Kiện Cách Hiện Tại would defer would defer would defer would defer would defer would defer
Conditional Perfect would have deferred would have deferred would have deferred would have deferred would have deferred would have deferred
Conditional Present Progressive would be deferring would be deferring would be deferring would be deferring would be deferring would be deferring
Conditional Perfect Progressive would have been deferring would have been deferring would have been deferring would have been deferring would have been deferring would have been deferring
Present Subjunctive defer defer defer defer defer defer
Past Subjunctive deferred deferred deferred deferred deferred deferred
Past Perfect Subjunctive had deferred had deferred had deferred had deferred had deferred had deferred
Imperative defer Let′s defer defer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button