Compose

Cách chia động từ compose rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ compose ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: COMPOSE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to compose composing composed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn compose compose composes compose compose compose
Hiện tại tiếp diễn am composing are composing is composing are composing are composing are composing
Quá khứ đơn composed composed composed composed composed composed
Quá khứ tiếp diễn was composing were composing was composing were composing were composing were composing
Hiện tại hoàn thành have composed have composed has composed have composed have composed have composed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been composing have been composing has been composing have been composing have been composing have been composing
Quá khứ hoàn thành had composed had composed had composed had composed had composed had composed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been composing had been composing had been composing had been composing had been composing had been composing
Tương Lai will compose will compose will compose will compose will compose will compose
TL Tiếp Diễn will be composing will be composing will be composing will be composing will be composing will be composing
Tương Lai hoàn thành will have composed will have composed will have composed will have composed will have composed will have composed
TL HT Tiếp Diễn will have been composing will have been composing will have been composing will have been composing will have been composing will have been composing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would compose would compose would compose would compose would compose would compose
Conditional Perfect would have composed would have composed would have composed would have composed would have composed would have composed
Conditional Present Progressive would be composing would be composing would be composing would be composing would be composing would be composing
Conditional Perfect Progressive would have been composing would have been composing would have been composing would have been composing would have been composing would have been composing
Present Subjunctive compose compose compose compose compose compose
Past Subjunctive composed composed composed composed composed composed
Past Perfect Subjunctive had composed had composed had composed had composed had composed had composed
Imperative compose Let′s compose compose

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/date-night-plans/.

Nên đọc
Close
Back to top button