Relapse

Cách chia động từ relapse rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ relapse ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RELAPSE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to relapse relapsing relapsed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn relapse relapse relapses relapse relapse relapse
Hiện tại tiếp diễn am relapsing are relapsing is relapsing are relapsing are relapsing are relapsing
Quá khứ đơn relapsed relapsed relapsed relapsed relapsed relapsed
Quá khứ tiếp diễn was relapsing were relapsing was relapsing were relapsing were relapsing were relapsing
Hiện tại hoàn thành have relapsed have relapsed has relapsed have relapsed have relapsed have relapsed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been relapsing have been relapsing has been relapsing have been relapsing have been relapsing have been relapsing
Quá khứ hoàn thành had relapsed had relapsed had relapsed had relapsed had relapsed had relapsed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been relapsing had been relapsing had been relapsing had been relapsing had been relapsing had been relapsing
Tương Lai will relapse will relapse will relapse will relapse will relapse will relapse
TL Tiếp Diễn will be relapsing will be relapsing will be relapsing will be relapsing will be relapsing will be relapsing
Tương Lai hoàn thành will have relapsed will have relapsed will have relapsed will have relapsed will have relapsed will have relapsed
TL HT Tiếp Diễn will have been relapsing will have been relapsing will have been relapsing will have been relapsing will have been relapsing will have been relapsing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would relapse would relapse would relapse would relapse would relapse would relapse
Conditional Perfect would have relapsed would have relapsed would have relapsed would have relapsed would have relapsed would have relapsed
Conditional Present Progressive would be relapsing would be relapsing would be relapsing would be relapsing would be relapsing would be relapsing
Conditional Perfect Progressive would have been relapsing would have been relapsing would have been relapsing would have been relapsing would have been relapsing would have been relapsing
Present Subjunctive relapse relapse relapse relapse relapse relapse
Past Subjunctive relapsed relapsed relapsed relapsed relapsed relapsed
Past Perfect Subjunctive had relapsed had relapsed had relapsed had relapsed had relapsed had relapsed
Imperative relapse Let′s relapse relapse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button