Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Denaturalize

Cách chia động từ denaturalize rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ denaturalize ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DENATURALIZE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to denaturalize denaturalizing denaturalized
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn denaturalize denaturalize denaturalizes denaturalize denaturalize denaturalize
Hiện tại tiếp diễn am denaturalizing are denaturalizing is denaturalizing are denaturalizing are denaturalizing are denaturalizing
Quá khứ đơn denaturalized denaturalized denaturalized denaturalized denaturalized denaturalized
Quá khứ tiếp diễn was denaturalizing were denaturalizing was denaturalizing were denaturalizing were denaturalizing were denaturalizing
Hiện tại hoàn thành have denaturalized have denaturalized has denaturalized have denaturalized have denaturalized have denaturalized
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been denaturalizing have been denaturalizing has been denaturalizing have been denaturalizing have been denaturalizing have been denaturalizing
Quá khứ hoàn thành had denaturalized had denaturalized had denaturalized had denaturalized had denaturalized had denaturalized
QK hoàn thành Tiếp diễn had been denaturalizing had been denaturalizing had been denaturalizing had been denaturalizing had been denaturalizing had been denaturalizing
Tương Lai will denaturalize will denaturalize will denaturalize will denaturalize will denaturalize will denaturalize
TL Tiếp Diễn will be denaturalizing will be denaturalizing will be denaturalizing will be denaturalizing will be denaturalizing will be denaturalizing
Tương Lai hoàn thành will have denaturalized will have denaturalized will have denaturalized will have denaturalized will have denaturalized will have denaturalized
TL HT Tiếp Diễn will have been denaturalizing will have been denaturalizing will have been denaturalizing will have been denaturalizing will have been denaturalizing will have been denaturalizing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would denaturalize would denaturalize would denaturalize would denaturalize would denaturalize would denaturalize
Conditional Perfect would have denaturalized would have denaturalized would have denaturalized would have denaturalized would have denaturalized would have denaturalized
Conditional Present Progressive would be denaturalizing would be denaturalizing would be denaturalizing would be denaturalizing would be denaturalizing would be denaturalizing
Conditional Perfect Progressive would have been denaturalizing would have been denaturalizing would have been denaturalizing would have been denaturalizing would have been denaturalizing would have been denaturalizing
Present Subjunctive denaturalize denaturalize denaturalize denaturalize denaturalize denaturalize
Past Subjunctive denaturalized denaturalized denaturalized denaturalized denaturalized denaturalized
Past Perfect Subjunctive had denaturalized had denaturalized had denaturalized had denaturalized had denaturalized had denaturalized
Imperative denaturalize Let′s denaturalize denaturalize

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/dating-coach-near-me/.

Nên đọc
Close
Back to top button