Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Lie

Cách chia động từ lie rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ lie ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: LIE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to lie lying lied
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn lie lie lies lie lie lie
Hiện tại tiếp diễn am lying are lying is lying are lying are lying are lying
Quá khứ đơn lied lied lied lied lied lied
Quá khứ tiếp diễn was lying were lying was lying were lying were lying were lying
Hiện tại hoàn thành have lied have lied has lied have lied have lied have lied
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been lying have been lying has been lying have been lying have been lying have been lying
Quá khứ hoàn thành had lied had lied had lied had lied had lied had lied
QK hoàn thành Tiếp diễn had been lying had been lying had been lying had been lying had been lying had been lying
Tương Lai will lie will lie will lie will lie will lie will lie
TL Tiếp Diễn will be lying will be lying will be lying will be lying will be lying will be lying
Tương Lai hoàn thành will have lied will have lied will have lied will have lied will have lied will have lied
TL HT Tiếp Diễn will have been lying will have been lying will have been lying will have been lying will have been lying will have been lying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would lie would lie would lie would lie would lie would lie
Conditional Perfect would have lied would have lied would have lied would have lied would have lied would have lied
Conditional Present Progressive would be lying would be lying would be lying would be lying would be lying would be lying
Conditional Perfect Progressive would have been lying would have been lying would have been lying would have been lying would have been lying would have been lying
Present Subjunctive lie lie lie lie lie lie
Past Subjunctive lied lied lied lied lied lied
Past Perfect Subjunctive had lied had lied had lied had lied had lied had lied
Imperative lie Let′s lie lie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button