Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Reach

Cách chia động từ reach rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ reach ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REACH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to reach reaching reached
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn reach reach reaches reach reach reach
Hiện tại tiếp diễn am reaching are reaching is reaching are reaching are reaching are reaching
Quá khứ đơn reached reached reached reached reached reached
Quá khứ tiếp diễn was reaching were reaching was reaching were reaching were reaching were reaching
Hiện tại hoàn thành have reached have reached has reached have reached have reached have reached
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been reaching have been reaching has been reaching have been reaching have been reaching have been reaching
Quá khứ hoàn thành had reached had reached had reached had reached had reached had reached
QK hoàn thành Tiếp diễn had been reaching had been reaching had been reaching had been reaching had been reaching had been reaching
Tương Lai will reach will reach will reach will reach will reach will reach
TL Tiếp Diễn will be reaching will be reaching will be reaching will be reaching will be reaching will be reaching
Tương Lai hoàn thành will have reached will have reached will have reached will have reached will have reached will have reached
TL HT Tiếp Diễn will have been reaching will have been reaching will have been reaching will have been reaching will have been reaching will have been reaching
Điều Kiện Cách Hiện Tại would reach would reach would reach would reach would reach would reach
Conditional Perfect would have reached would have reached would have reached would have reached would have reached would have reached
Conditional Present Progressive would be reaching would be reaching would be reaching would be reaching would be reaching would be reaching
Conditional Perfect Progressive would have been reaching would have been reaching would have been reaching would have been reaching would have been reaching would have been reaching
Present Subjunctive reach reach reach reach reach reach
Past Subjunctive reached reached reached reached reached reached
Past Perfect Subjunctive had reached had reached had reached had reached had reached had reached
Imperative reach Let′s reach reach

1 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button