Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Die

Cách chia động từ die rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ die ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DIE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to die dying died
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn die die dies die die die
Hiện tại tiếp diễn am dying are dying is dying are dying are dying are dying
Quá khứ đơn died died died died died died
Quá khứ tiếp diễn was dying were dying was dying were dying were dying were dying
Hiện tại hoàn thành have died have died has died have died have died have died
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been dying have been dying has been dying have been dying have been dying have been dying
Quá khứ hoàn thành had died had died had died had died had died had died
QK hoàn thành Tiếp diễn had been dying had been dying had been dying had been dying had been dying had been dying
Tương Lai will die will die will die will die will die will die
TL Tiếp Diễn will be dying will be dying will be dying will be dying will be dying will be dying
Tương Lai hoàn thành will have died will have died will have died will have died will have died will have died
TL HT Tiếp Diễn will have been dying will have been dying will have been dying will have been dying will have been dying will have been dying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would die would die would die would die would die would die
Conditional Perfect would have died would have died would have died would have died would have died would have died
Conditional Present Progressive would be dying would be dying would be dying would be dying would be dying would be dying
Conditional Perfect Progressive would have been dying would have been dying would have been dying would have been dying would have been dying would have been dying
Present Subjunctive die die die die die die
Past Subjunctive died died died died died died
Past Perfect Subjunctive had died had died had died had died had died had died
Imperative die Let′s die die

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. old dating.

Nên đọc
Close
Back to top button