Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Dim

Cách chia động từ dim rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ dim ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DIM

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to dim diming dimed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn dim dim dims dim dim dim
Hiện tại tiếp diễn am diming are diming is diming are diming are diming are diming
Quá khứ đơn dimed dimed dimed dimed dimed dimed
Quá khứ tiếp diễn was diming were diming was diming were diming were diming were diming
Hiện tại hoàn thành have dimed have dimed has dimed have dimed have dimed have dimed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been diming have been diming has been diming have been diming have been diming have been diming
Quá khứ hoàn thành had dimed had dimed had dimed had dimed had dimed had dimed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been diming had been diming had been diming had been diming had been diming had been diming
Tương Lai will dim will dim will dim will dim will dim will dim
TL Tiếp Diễn will be diming will be diming will be diming will be diming will be diming will be diming
Tương Lai hoàn thành will have dimed will have dimed will have dimed will have dimed will have dimed will have dimed
TL HT Tiếp Diễn will have been diming will have been diming will have been diming will have been diming will have been diming will have been diming
Điều Kiện Cách Hiện Tại would dim would dim would dim would dim would dim would dim
Conditional Perfect would have dimed would have dimed would have dimed would have dimed would have dimed would have dimed
Conditional Present Progressive would be diming would be diming would be diming would be diming would be diming would be diming
Conditional Perfect Progressive would have been diming would have been diming would have been diming would have been diming would have been diming would have been diming
Present Subjunctive dim dim dim dim dim dim
Past Subjunctive dimed dimed dimed dimed dimed dimed
Past Perfect Subjunctive had dimed had dimed had dimed had dimed had dimed had dimed
Imperative dim Let′s dim dim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button