Neigh

Cách chia động từ neigh rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ neigh ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: NEIGH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to neigh neighing neighed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn neigh neigh neighs neigh neigh neigh
Hiện tại tiếp diễn am neighing are neighing is neighing are neighing are neighing are neighing
Quá khứ đơn neighed neighed neighed neighed neighed neighed
Quá khứ tiếp diễn was neighing were neighing was neighing were neighing were neighing were neighing
Hiện tại hoàn thành have neighed have neighed has neighed have neighed have neighed have neighed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been neighing have been neighing has been neighing have been neighing have been neighing have been neighing
Quá khứ hoàn thành had neighed had neighed had neighed had neighed had neighed had neighed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been neighing had been neighing had been neighing had been neighing had been neighing had been neighing
Tương Lai will neigh will neigh will neigh will neigh will neigh will neigh
TL Tiếp Diễn will be neighing will be neighing will be neighing will be neighing will be neighing will be neighing
Tương Lai hoàn thành will have neighed will have neighed will have neighed will have neighed will have neighed will have neighed
TL HT Tiếp Diễn will have been neighing will have been neighing will have been neighing will have been neighing will have been neighing will have been neighing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would neigh would neigh would neigh would neigh would neigh would neigh
Conditional Perfect would have neighed would have neighed would have neighed would have neighed would have neighed would have neighed
Conditional Present Progressive would be neighing would be neighing would be neighing would be neighing would be neighing would be neighing
Conditional Perfect Progressive would have been neighing would have been neighing would have been neighing would have been neighing would have been neighing would have been neighing
Present Subjunctive neigh neigh neigh neigh neigh neigh
Past Subjunctive neighed neighed neighed neighed neighed neighed
Past Perfect Subjunctive had neighed had neighed had neighed had neighed had neighed had neighed
Imperative neigh Let′s neigh neigh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. app meet random strangers.

Nên đọc
free hookup now
Back to top button