Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Harrow

Cách chia động từ harrow rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ harrow ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: HARROW

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to harrow harrowing harrowed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn harrow harrow harrows harrow harrow harrow
Hiện tại tiếp diễn am harrowing are harrowing is harrowing are harrowing are harrowing are harrowing
Quá khứ đơn harrowed harrowed harrowed harrowed harrowed harrowed
Quá khứ tiếp diễn was harrowing were harrowing was harrowing were harrowing were harrowing were harrowing
Hiện tại hoàn thành have harrowed have harrowed has harrowed have harrowed have harrowed have harrowed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been harrowing have been harrowing has been harrowing have been harrowing have been harrowing have been harrowing
Quá khứ hoàn thành had harrowed had harrowed had harrowed had harrowed had harrowed had harrowed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been harrowing had been harrowing had been harrowing had been harrowing had been harrowing had been harrowing
Tương Lai will harrow will harrow will harrow will harrow will harrow will harrow
TL Tiếp Diễn will be harrowing will be harrowing will be harrowing will be harrowing will be harrowing will be harrowing
Tương Lai hoàn thành will have harrowed will have harrowed will have harrowed will have harrowed will have harrowed will have harrowed
TL HT Tiếp Diễn will have been harrowing will have been harrowing will have been harrowing will have been harrowing will have been harrowing will have been harrowing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would harrow would harrow would harrow would harrow would harrow would harrow
Conditional Perfect would have harrowed would have harrowed would have harrowed would have harrowed would have harrowed would have harrowed
Conditional Present Progressive would be harrowing would be harrowing would be harrowing would be harrowing would be harrowing would be harrowing
Conditional Perfect Progressive would have been harrowing would have been harrowing would have been harrowing would have been harrowing would have been harrowing would have been harrowing
Present Subjunctive harrow harrow harrow harrow harrow harrow
Past Subjunctive harrowed harrowed harrowed harrowed harrowed harrowed
Past Perfect Subjunctive had harrowed had harrowed had harrowed had harrowed had harrowed had harrowed
Imperative harrow Let′s harrow harrow

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button