Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Fish

Cách chia động từ fish rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ fish ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: FISH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to fish fishing fished
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn fish fish fishes fish fish fish
Hiện tại tiếp diễn am fishing are fishing is fishing are fishing are fishing are fishing
Quá khứ đơn fished fished fished fished fished fished
Quá khứ tiếp diễn was fishing were fishing was fishing were fishing were fishing were fishing
Hiện tại hoàn thành have fished have fished has fished have fished have fished have fished
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been fishing have been fishing has been fishing have been fishing have been fishing have been fishing
Quá khứ hoàn thành had fished had fished had fished had fished had fished had fished
QK hoàn thành Tiếp diễn had been fishing had been fishing had been fishing had been fishing had been fishing had been fishing
Tương Lai will fish will fish will fish will fish will fish will fish
TL Tiếp Diễn will be fishing will be fishing will be fishing will be fishing will be fishing will be fishing
Tương Lai hoàn thành will have fished will have fished will have fished will have fished will have fished will have fished
TL HT Tiếp Diễn will have been fishing will have been fishing will have been fishing will have been fishing will have been fishing will have been fishing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would fish would fish would fish would fish would fish would fish
Conditional Perfect would have fished would have fished would have fished would have fished would have fished would have fished
Conditional Present Progressive would be fishing would be fishing would be fishing would be fishing would be fishing would be fishing
Conditional Perfect Progressive would have been fishing would have been fishing would have been fishing would have been fishing would have been fishing would have been fishing
Present Subjunctive fish fish fish fish fish fish
Past Subjunctive fished fished fished fished fished fished
Past Perfect Subjunctive had fished had fished had fished had fished had fished had fished
Imperative fish Let′s fish fish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button