Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Engulf

Cách chia động từ engulf rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ engulf ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ENGULF

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to engulf engulfing engulfed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn engulf engulf engulfs engulf engulf engulf
Hiện tại tiếp diễn am engulfing are engulfing is engulfing are engulfing are engulfing are engulfing
Quá khứ đơn engulfed engulfed engulfed engulfed engulfed engulfed
Quá khứ tiếp diễn was engulfing were engulfing was engulfing were engulfing were engulfing were engulfing
Hiện tại hoàn thành have engulfed have engulfed has engulfed have engulfed have engulfed have engulfed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been engulfing have been engulfing has been engulfing have been engulfing have been engulfing have been engulfing
Quá khứ hoàn thành had engulfed had engulfed had engulfed had engulfed had engulfed had engulfed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been engulfing had been engulfing had been engulfing had been engulfing had been engulfing had been engulfing
Tương Lai will engulf will engulf will engulf will engulf will engulf will engulf
TL Tiếp Diễn will be engulfing will be engulfing will be engulfing will be engulfing will be engulfing will be engulfing
Tương Lai hoàn thành will have engulfed will have engulfed will have engulfed will have engulfed will have engulfed will have engulfed
TL HT Tiếp Diễn will have been engulfing will have been engulfing will have been engulfing will have been engulfing will have been engulfing will have been engulfing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would engulf would engulf would engulf would engulf would engulf would engulf
Conditional Perfect would have engulfed would have engulfed would have engulfed would have engulfed would have engulfed would have engulfed
Conditional Present Progressive would be engulfing would be engulfing would be engulfing would be engulfing would be engulfing would be engulfing
Conditional Perfect Progressive would have been engulfing would have been engulfing would have been engulfing would have been engulfing would have been engulfing would have been engulfing
Present Subjunctive engulf engulf engulf engulf engulf engulf
Past Subjunctive engulfed engulfed engulfed engulfed engulfed engulfed
Past Perfect Subjunctive had engulfed had engulfed had engulfed had engulfed had engulfed had engulfed
Imperative engulf Let′s engulf engulf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. looking for cuckold boyfriend.

Nên đọc
Close
Back to top button