Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Disguise

Cách chia động từ disguise rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ disguise ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DISGUISE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to disguise disguising disguised
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn disguise disguise disguises disguise disguise disguise
Hiện tại tiếp diễn am disguising are disguising is disguising are disguising are disguising are disguising
Quá khứ đơn disguised disguised disguised disguised disguised disguised
Quá khứ tiếp diễn was disguising were disguising was disguising were disguising were disguising were disguising
Hiện tại hoàn thành have disguised have disguised has disguised have disguised have disguised have disguised
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been disguising have been disguising has been disguising have been disguising have been disguising have been disguising
Quá khứ hoàn thành had disguised had disguised had disguised had disguised had disguised had disguised
QK hoàn thành Tiếp diễn had been disguising had been disguising had been disguising had been disguising had been disguising had been disguising
Tương Lai will disguise will disguise will disguise will disguise will disguise will disguise
TL Tiếp Diễn will be disguising will be disguising will be disguising will be disguising will be disguising will be disguising
Tương Lai hoàn thành will have disguised will have disguised will have disguised will have disguised will have disguised will have disguised
TL HT Tiếp Diễn will have been disguising will have been disguising will have been disguising will have been disguising will have been disguising will have been disguising
Điều Kiện Cách Hiện Tại would disguise would disguise would disguise would disguise would disguise would disguise
Conditional Perfect would have disguised would have disguised would have disguised would have disguised would have disguised would have disguised
Conditional Present Progressive would be disguising would be disguising would be disguising would be disguising would be disguising would be disguising
Conditional Perfect Progressive would have been disguising would have been disguising would have been disguising would have been disguising would have been disguising would have been disguising
Present Subjunctive disguise disguise disguise disguise disguise disguise
Past Subjunctive disguised disguised disguised disguised disguised disguised
Past Perfect Subjunctive had disguised had disguised had disguised had disguised had disguised had disguised
Imperative disguise Let′s disguise disguise

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. fat women dating.

Nên đọc
Close
Back to top button