Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Muffle

Cách chia động từ muffle rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ muffle ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MUFFLE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to muffle muffling muffled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn muffle muffle muffles muffle muffle muffle
Hiện tại tiếp diễn am muffling are muffling is muffling are muffling are muffling are muffling
Quá khứ đơn muffled muffled muffled muffled muffled muffled
Quá khứ tiếp diễn was muffling were muffling was muffling were muffling were muffling were muffling
Hiện tại hoàn thành have muffled have muffled has muffled have muffled have muffled have muffled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been muffling have been muffling has been muffling have been muffling have been muffling have been muffling
Quá khứ hoàn thành had muffled had muffled had muffled had muffled had muffled had muffled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been muffling had been muffling had been muffling had been muffling had been muffling had been muffling
Tương Lai will muffle will muffle will muffle will muffle will muffle will muffle
TL Tiếp Diễn will be muffling will be muffling will be muffling will be muffling will be muffling will be muffling
Tương Lai hoàn thành will have muffled will have muffled will have muffled will have muffled will have muffled will have muffled
TL HT Tiếp Diễn will have been muffling will have been muffling will have been muffling will have been muffling will have been muffling will have been muffling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would muffle would muffle would muffle would muffle would muffle would muffle
Conditional Perfect would have muffled would have muffled would have muffled would have muffled would have muffled would have muffled
Conditional Present Progressive would be muffling would be muffling would be muffling would be muffling would be muffling would be muffling
Conditional Perfect Progressive would have been muffling would have been muffling would have been muffling would have been muffling would have been muffling would have been muffling
Present Subjunctive muffle muffle muffle muffle muffle muffle
Past Subjunctive muffled muffled muffled muffled muffled muffled
Past Perfect Subjunctive had muffled had muffled had muffled had muffled had muffled had muffled
Imperative muffle Let′s muffle muffle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button