Distrain

Cách chia động từ distrain rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ distrain ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DISTRAIN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to distrain distraining distrained
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn distrain distrain distrains distrain distrain distrain
Hiện tại tiếp diễn am distraining are distraining is distraining are distraining are distraining are distraining
Quá khứ đơn distrained distrained distrained distrained distrained distrained
Quá khứ tiếp diễn was distraining were distraining was distraining were distraining were distraining were distraining
Hiện tại hoàn thành have distrained have distrained has distrained have distrained have distrained have distrained
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been distraining have been distraining has been distraining have been distraining have been distraining have been distraining
Quá khứ hoàn thành had distrained had distrained had distrained had distrained had distrained had distrained
QK hoàn thành Tiếp diễn had been distraining had been distraining had been distraining had been distraining had been distraining had been distraining
Tương Lai will distrain will distrain will distrain will distrain will distrain will distrain
TL Tiếp Diễn will be distraining will be distraining will be distraining will be distraining will be distraining will be distraining
Tương Lai hoàn thành will have distrained will have distrained will have distrained will have distrained will have distrained will have distrained
TL HT Tiếp Diễn will have been distraining will have been distraining will have been distraining will have been distraining will have been distraining will have been distraining
Điều Kiện Cách Hiện Tại would distrain would distrain would distrain would distrain would distrain would distrain
Conditional Perfect would have distrained would have distrained would have distrained would have distrained would have distrained would have distrained
Conditional Present Progressive would be distraining would be distraining would be distraining would be distraining would be distraining would be distraining
Conditional Perfect Progressive would have been distraining would have been distraining would have been distraining would have been distraining would have been distraining would have been distraining
Present Subjunctive distrain distrain distrain distrain distrain distrain
Past Subjunctive distrained distrained distrained distrained distrained distrained
Past Perfect Subjunctive had distrained had distrained had distrained had distrained had distrained had distrained
Imperative distrain Let′s distrain distrain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button