Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Divert

Cách chia động từ divert rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ divert ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DIVERT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to divert diverting diverted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn divert divert diverts divert divert divert
Hiện tại tiếp diễn am diverting are diverting is diverting are diverting are diverting are diverting
Quá khứ đơn diverted diverted diverted diverted diverted diverted
Quá khứ tiếp diễn was diverting were diverting was diverting were diverting were diverting were diverting
Hiện tại hoàn thành have diverted have diverted has diverted have diverted have diverted have diverted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been diverting have been diverting has been diverting have been diverting have been diverting have been diverting
Quá khứ hoàn thành had diverted had diverted had diverted had diverted had diverted had diverted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been diverting had been diverting had been diverting had been diverting had been diverting had been diverting
Tương Lai will divert will divert will divert will divert will divert will divert
TL Tiếp Diễn will be diverting will be diverting will be diverting will be diverting will be diverting will be diverting
Tương Lai hoàn thành will have diverted will have diverted will have diverted will have diverted will have diverted will have diverted
TL HT Tiếp Diễn will have been diverting will have been diverting will have been diverting will have been diverting will have been diverting will have been diverting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would divert would divert would divert would divert would divert would divert
Conditional Perfect would have diverted would have diverted would have diverted would have diverted would have diverted would have diverted
Conditional Present Progressive would be diverting would be diverting would be diverting would be diverting would be diverting would be diverting
Conditional Perfect Progressive would have been diverting would have been diverting would have been diverting would have been diverting would have been diverting would have been diverting
Present Subjunctive divert divert divert divert divert divert
Past Subjunctive diverted diverted diverted diverted diverted diverted
Past Perfect Subjunctive had diverted had diverted had diverted had diverted had diverted had diverted
Imperative divert Let′s divert divert

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button