Consign

Cách chia động từ consign rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ consign ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CONSIGN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to consign consigning consigned
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn consign consign consigns consign consign consign
Hiện tại tiếp diễn am consigning are consigning is consigning are consigning are consigning are consigning
Quá khứ đơn consigned consigned consigned consigned consigned consigned
Quá khứ tiếp diễn was consigning were consigning was consigning were consigning were consigning were consigning
Hiện tại hoàn thành have consigned have consigned has consigned have consigned have consigned have consigned
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been consigning have been consigning has been consigning have been consigning have been consigning have been consigning
Quá khứ hoàn thành had consigned had consigned had consigned had consigned had consigned had consigned
QK hoàn thành Tiếp diễn had been consigning had been consigning had been consigning had been consigning had been consigning had been consigning
Tương Lai will consign will consign will consign will consign will consign will consign
TL Tiếp Diễn will be consigning will be consigning will be consigning will be consigning will be consigning will be consigning
Tương Lai hoàn thành will have consigned will have consigned will have consigned will have consigned will have consigned will have consigned
TL HT Tiếp Diễn will have been consigning will have been consigning will have been consigning will have been consigning will have been consigning will have been consigning
Điều Kiện Cách Hiện Tại would consign would consign would consign would consign would consign would consign
Conditional Perfect would have consigned would have consigned would have consigned would have consigned would have consigned would have consigned
Conditional Present Progressive would be consigning would be consigning would be consigning would be consigning would be consigning would be consigning
Conditional Perfect Progressive would have been consigning would have been consigning would have been consigning would have been consigning would have been consigning would have been consigning
Present Subjunctive consign consign consign consign consign consign
Past Subjunctive consigned consigned consigned consigned consigned consigned
Past Perfect Subjunctive had consigned had consigned had consigned had consigned had consigned had consigned
Imperative consign Let′s consign consign

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button