Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Eradicate

Cách chia động từ eradicate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ eradicate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ERADICATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to eradicate eradicating eradicated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn eradicate eradicate eradicates eradicate eradicate eradicate
Hiện tại tiếp diễn am eradicating are eradicating is eradicating are eradicating are eradicating are eradicating
Quá khứ đơn eradicated eradicated eradicated eradicated eradicated eradicated
Quá khứ tiếp diễn was eradicating were eradicating was eradicating were eradicating were eradicating were eradicating
Hiện tại hoàn thành have eradicated have eradicated has eradicated have eradicated have eradicated have eradicated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been eradicating have been eradicating has been eradicating have been eradicating have been eradicating have been eradicating
Quá khứ hoàn thành had eradicated had eradicated had eradicated had eradicated had eradicated had eradicated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been eradicating had been eradicating had been eradicating had been eradicating had been eradicating had been eradicating
Tương Lai will eradicate will eradicate will eradicate will eradicate will eradicate will eradicate
TL Tiếp Diễn will be eradicating will be eradicating will be eradicating will be eradicating will be eradicating will be eradicating
Tương Lai hoàn thành will have eradicated will have eradicated will have eradicated will have eradicated will have eradicated will have eradicated
TL HT Tiếp Diễn will have been eradicating will have been eradicating will have been eradicating will have been eradicating will have been eradicating will have been eradicating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would eradicate would eradicate would eradicate would eradicate would eradicate would eradicate
Conditional Perfect would have eradicated would have eradicated would have eradicated would have eradicated would have eradicated would have eradicated
Conditional Present Progressive would be eradicating would be eradicating would be eradicating would be eradicating would be eradicating would be eradicating
Conditional Perfect Progressive would have been eradicating would have been eradicating would have been eradicating would have been eradicating would have been eradicating would have been eradicating
Present Subjunctive eradicate eradicate eradicate eradicate eradicate eradicate
Past Subjunctive eradicated eradicated eradicated eradicated eradicated eradicated
Past Perfect Subjunctive had eradicated had eradicated had eradicated had eradicated had eradicated had eradicated
Imperative eradicate Let′s eradicate eradicate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button