Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Dress

Cách chia động từ dress rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ dress ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DRESS

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to dress dressing dressed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn dress dress dresses dress dress dress
Hiện tại tiếp diễn am dressing are dressing is dressing are dressing are dressing are dressing
Quá khứ đơn dressed dressed dressed dressed dressed dressed
Quá khứ tiếp diễn was dressing were dressing was dressing were dressing were dressing were dressing
Hiện tại hoàn thành have dressed have dressed has dressed have dressed have dressed have dressed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been dressing have been dressing has been dressing have been dressing have been dressing have been dressing
Quá khứ hoàn thành had dressed had dressed had dressed had dressed had dressed had dressed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been dressing had been dressing had been dressing had been dressing had been dressing had been dressing
Tương Lai will dress will dress will dress will dress will dress will dress
TL Tiếp Diễn will be dressing will be dressing will be dressing will be dressing will be dressing will be dressing
Tương Lai hoàn thành will have dressed will have dressed will have dressed will have dressed will have dressed will have dressed
TL HT Tiếp Diễn will have been dressing will have been dressing will have been dressing will have been dressing will have been dressing will have been dressing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would dress would dress would dress would dress would dress would dress
Conditional Perfect would have dressed would have dressed would have dressed would have dressed would have dressed would have dressed
Conditional Present Progressive would be dressing would be dressing would be dressing would be dressing would be dressing would be dressing
Conditional Perfect Progressive would have been dressing would have been dressing would have been dressing would have been dressing would have been dressing would have been dressing
Present Subjunctive dress dress dress dress dress dress
Past Subjunctive dressed dressed dressed dressed dressed dressed
Past Perfect Subjunctive had dressed had dressed had dressed had dressed had dressed had dressed
Imperative dress Let′s dress dress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button