Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Marry

Cách chia động từ marry rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ marry ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MARRY

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to marry marrying married
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn marry marry marries marry marry marry
Hiện tại tiếp diễn am marrying are marrying is marrying are marrying are marrying are marrying
Quá khứ đơn married married married married married married
Quá khứ tiếp diễn was marrying were marrying was marrying were marrying were marrying were marrying
Hiện tại hoàn thành have married have married has married have married have married have married
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been marrying have been marrying has been marrying have been marrying have been marrying have been marrying
Quá khứ hoàn thành had married had married had married had married had married had married
QK hoàn thành Tiếp diễn had been marrying had been marrying had been marrying had been marrying had been marrying had been marrying
Tương Lai will marry will marry will marry will marry will marry will marry
TL Tiếp Diễn will be marrying will be marrying will be marrying will be marrying will be marrying will be marrying
Tương Lai hoàn thành will have married will have married will have married will have married will have married will have married
TL HT Tiếp Diễn will have been marrying will have been marrying will have been marrying will have been marrying will have been marrying will have been marrying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would marry would marry would marry would marry would marry would marry
Conditional Perfect would have married would have married would have married would have married would have married would have married
Conditional Present Progressive would be marrying would be marrying would be marrying would be marrying would be marrying would be marrying
Conditional Perfect Progressive would have been marrying would have been marrying would have been marrying would have been marrying would have been marrying would have been marrying
Present Subjunctive marry marry marry marry marry marry
Past Subjunctive married married married married married married
Past Perfect Subjunctive had married had married had married had married had married had married
Imperative marry Let′s marry marry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button