Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Enlist

Cách chia động từ enlist rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ enlist ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ENLIST

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to enlist enlisting enlisted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn enlist enlist enlists enlist enlist enlist
Hiện tại tiếp diễn am enlisting are enlisting is enlisting are enlisting are enlisting are enlisting
Quá khứ đơn enlisted enlisted enlisted enlisted enlisted enlisted
Quá khứ tiếp diễn was enlisting were enlisting was enlisting were enlisting were enlisting were enlisting
Hiện tại hoàn thành have enlisted have enlisted has enlisted have enlisted have enlisted have enlisted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been enlisting have been enlisting has been enlisting have been enlisting have been enlisting have been enlisting
Quá khứ hoàn thành had enlisted had enlisted had enlisted had enlisted had enlisted had enlisted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been enlisting had been enlisting had been enlisting had been enlisting had been enlisting had been enlisting
Tương Lai will enlist will enlist will enlist will enlist will enlist will enlist
TL Tiếp Diễn will be enlisting will be enlisting will be enlisting will be enlisting will be enlisting will be enlisting
Tương Lai hoàn thành will have enlisted will have enlisted will have enlisted will have enlisted will have enlisted will have enlisted
TL HT Tiếp Diễn will have been enlisting will have been enlisting will have been enlisting will have been enlisting will have been enlisting will have been enlisting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would enlist would enlist would enlist would enlist would enlist would enlist
Conditional Perfect would have enlisted would have enlisted would have enlisted would have enlisted would have enlisted would have enlisted
Conditional Present Progressive would be enlisting would be enlisting would be enlisting would be enlisting would be enlisting would be enlisting
Conditional Perfect Progressive would have been enlisting would have been enlisting would have been enlisting would have been enlisting would have been enlisting would have been enlisting
Present Subjunctive enlist enlist enlist enlist enlist enlist
Past Subjunctive enlisted enlisted enlisted enlisted enlisted enlisted
Past Perfect Subjunctive had enlisted had enlisted had enlisted had enlisted had enlisted had enlisted
Imperative enlist Let′s enlist enlist

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. woman looking for love.

Nên đọc
Close
Back to top button