Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Sow

Cách chia động từ sow rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ sow ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SOW

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to sow sowing sown
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn sow sow sows sow sow sow
Hiện tại tiếp diễn am sowing are sowing is sowing are sowing are sowing are sowing
Quá khứ đơn sowed sowed sowed sowed sowed sowed
Quá khứ tiếp diễn was sowing were sowing was sowing were sowing were sowing were sowing
Hiện tại hoàn thành have sown have sown has sown have sown have sown have sown
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been sowing have been sowing has been sowing have been sowing have been sowing have been sowing
Quá khứ hoàn thành had sown had sown had sown had sown had sown had sown
QK hoàn thành Tiếp diễn had been sowing had been sowing had been sowing had been sowing had been sowing had been sowing
Tương Lai will sow will sow will sow will sow will sow will sow
TL Tiếp Diễn will be sowing will be sowing will be sowing will be sowing will be sowing will be sowing
Tương Lai hoàn thành will have sown will have sown will have sown will have sown will have sown will have sown
TL HT Tiếp Diễn will have been sowing will have been sowing will have been sowing will have been sowing will have been sowing will have been sowing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would sow would sow would sow would sow would sow would sow
Conditional Perfect would have sown would have sown would have sown would have sown would have sown would have sown
Conditional Present Progressive would be sowing would be sowing would be sowing would be sowing would be sowing would be sowing
Conditional Perfect Progressive would have been sowing would have been sowing would have been sowing would have been sowing would have been sowing would have been sowing
Present Subjunctive sow sow sow sow sow sow
Past Subjunctive sowed sowed sowed sowed sowed sowed
Past Perfect Subjunctive had sown had sown had sown had sown had sown had sown
Imperative sow Let′s sow sow

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button