Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Moo

Cách chia động từ moo rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ moo ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MOO

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to moo mooing mooed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn moo moo mooes moo moo moo
Hiện tại tiếp diễn am mooing are mooing is mooing are mooing are mooing are mooing
Quá khứ đơn mooed mooed mooed mooed mooed mooed
Quá khứ tiếp diễn was mooing were mooing was mooing were mooing were mooing were mooing
Hiện tại hoàn thành have mooed have mooed has mooed have mooed have mooed have mooed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been mooing have been mooing has been mooing have been mooing have been mooing have been mooing
Quá khứ hoàn thành had mooed had mooed had mooed had mooed had mooed had mooed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been mooing had been mooing had been mooing had been mooing had been mooing had been mooing
Tương Lai will moo will moo will moo will moo will moo will moo
TL Tiếp Diễn will be mooing will be mooing will be mooing will be mooing will be mooing will be mooing
Tương Lai hoàn thành will have mooed will have mooed will have mooed will have mooed will have mooed will have mooed
TL HT Tiếp Diễn will have been mooing will have been mooing will have been mooing will have been mooing will have been mooing will have been mooing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would moo would moo would moo would moo would moo would moo
Conditional Perfect would have mooed would have mooed would have mooed would have mooed would have mooed would have mooed
Conditional Present Progressive would be mooing would be mooing would be mooing would be mooing would be mooing would be mooing
Conditional Perfect Progressive would have been mooing would have been mooing would have been mooing would have been mooing would have been mooing would have been mooing
Present Subjunctive moo moo moo moo moo moo
Past Subjunctive mooed mooed mooed mooed mooed mooed
Past Perfect Subjunctive had mooed had mooed had mooed had mooed had mooed had mooed
Imperative moo Let′s moo moo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. halal dating.

Nên đọc
Close
Back to top button