Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Accompany

accompany

Cách chia động từ accompany rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ accompany ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ACCOMPANY

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to accompany accompanying accompanied
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn accompany accompany accompanies accompany accompany accompany
Hiện tại tiếp diễn am accompanying are accompanying is accompanying are accompanying are accompanying are accompanying
Quá khứ đơn accompanied accompanied accompanied accompanied accompanied accompanied
Quá khứ tiếp diễn was accompanying were accompanying was accompanying were accompanying were accompanying were accompanying
Hiện tại hoàn thành have accompanied have accompanied has accompanied have accompanied have accompanied have accompanied
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been accompanying have been accompanying has been accompanying have been accompanying have been accompanying have been accompanying
Quá khứ hoàn thành had accompanied had accompanied had accompanied had accompanied had accompanied had accompanied
QK hoàn thành Tiếp diễn had been accompanying had been accompanying had been accompanying had been accompanying had been accompanying had been accompanying
Tương Lai will accompany will accompany will accompany will accompany will accompany will accompany
TL Tiếp Diễn will be accompanying will be accompanying will be accompanying will be accompanying will be accompanying will be accompanying
Tương Lai hoàn thành will have accompanied will have accompanied will have accompanied will have accompanied will have accompanied will have accompanied
TL HT Tiếp Diễn will have been accompanying will have been accompanying will have been accompanying will have been accompanying will have been accompanying will have been accompanying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would accompany would accompany would accompany would accompany would accompany would accompany
Conditional Perfect would have accompanied would have accompanied would have accompanied would have accompanied would have accompanied would have accompanied
Conditional Present Progressive would be accompanying would be accompanying would be accompanying would be accompanying would be accompanying would be accompanying
Conditional Perfect Progressive would have been accompanying would have been accompanying would have been accompanying would have been accompanying would have been accompanying would have been accompanying
Present Subjunctive accompany accompany accompany accompany accompany accompany
Past Subjunctive accompanied accompanied accompanied accompanied accompanied accompanied
Past Perfect Subjunctive had accompanied had accompanied had accompanied had accompanied had accompanied had accompanied
Imperative accompany Let′s accompany accompany

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button