Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Tin

Cách chia động từ tin rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ tin ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TIN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to tin tinning tined
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn tin tin tins tin tin tin
Hiện tại tiếp diễn am tinning are tinning is tinning are tinning are tinning are tinning
Quá khứ đơn tined tined tined tined tined tined
Quá khứ tiếp diễn was tinning were tinning was tinning were tinning were tinning were tinning
Hiện tại hoàn thành have tined have tined has tined have tined have tined have tined
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been tinning have been tinning has been tinning have been tinning have been tinning have been tinning
Quá khứ hoàn thành had tined had tined had tined had tined had tined had tined
QK hoàn thành Tiếp diễn had been tinning had been tinning had been tinning had been tinning had been tinning had been tinning
Tương Lai will tin will tin will tin will tin will tin will tin
TL Tiếp Diễn will be tinning will be tinning will be tinning will be tinning will be tinning will be tinning
Tương Lai hoàn thành will have tined will have tined will have tined will have tined will have tined will have tined
TL HT Tiếp Diễn will have been tinning will have been tinning will have been tinning will have been tinning will have been tinning will have been tinning
Điều Kiện Cách Hiện Tại would tin would tin would tin would tin would tin would tin
Conditional Perfect would have tined would have tined would have tined would have tined would have tined would have tined
Conditional Present Progressive would be tinning would be tinning would be tinning would be tinning would be tinning would be tinning
Conditional Perfect Progressive would have been tinning would have been tinning would have been tinning would have been tinning would have been tinning would have been tinning
Present Subjunctive tin tin tin tin tin tin
Past Subjunctive tined tined tined tined tined tined
Past Perfect Subjunctive had tined had tined had tined had tined had tined had tined
Imperative tin Let′s tin tin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button