Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Link

Cách chia động từ link rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ link ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: LINK

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to link linking linked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn link link links link link link
Hiện tại tiếp diễn am linking are linking is linking are linking are linking are linking
Quá khứ đơn linked linked linked linked linked linked
Quá khứ tiếp diễn was linking were linking was linking were linking were linking were linking
Hiện tại hoàn thành have linked have linked has linked have linked have linked have linked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been linking have been linking has been linking have been linking have been linking have been linking
Quá khứ hoàn thành had linked had linked had linked had linked had linked had linked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been linking had been linking had been linking had been linking had been linking had been linking
Tương Lai will link will link will link will link will link will link
TL Tiếp Diễn will be linking will be linking will be linking will be linking will be linking will be linking
Tương Lai hoàn thành will have linked will have linked will have linked will have linked will have linked will have linked
TL HT Tiếp Diễn will have been linking will have been linking will have been linking will have been linking will have been linking will have been linking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would link would link would link would link would link would link
Conditional Perfect would have linked would have linked would have linked would have linked would have linked would have linked
Conditional Present Progressive would be linking would be linking would be linking would be linking would be linking would be linking
Conditional Perfect Progressive would have been linking would have been linking would have been linking would have been linking would have been linking would have been linking
Present Subjunctive link link link link link link
Past Subjunctive linked linked linked linked linked linked
Past Perfect Subjunctive had linked had linked had linked had linked had linked had linked
Imperative link Let′s link link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button