Mumble

Cách chia động từ mumble rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ mumble ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MUMBLE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to mumble mumbling mumbled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn mumble mumble mumbles mumble mumble mumble
Hiện tại tiếp diễn am mumbling are mumbling is mumbling are mumbling are mumbling are mumbling
Quá khứ đơn mumbled mumbled mumbled mumbled mumbled mumbled
Quá khứ tiếp diễn was mumbling were mumbling was mumbling were mumbling were mumbling were mumbling
Hiện tại hoàn thành have mumbled have mumbled has mumbled have mumbled have mumbled have mumbled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been mumbling have been mumbling has been mumbling have been mumbling have been mumbling have been mumbling
Quá khứ hoàn thành had mumbled had mumbled had mumbled had mumbled had mumbled had mumbled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been mumbling had been mumbling had been mumbling had been mumbling had been mumbling had been mumbling
Tương Lai will mumble will mumble will mumble will mumble will mumble will mumble
TL Tiếp Diễn will be mumbling will be mumbling will be mumbling will be mumbling will be mumbling will be mumbling
Tương Lai hoàn thành will have mumbled will have mumbled will have mumbled will have mumbled will have mumbled will have mumbled
TL HT Tiếp Diễn will have been mumbling will have been mumbling will have been mumbling will have been mumbling will have been mumbling will have been mumbling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would mumble would mumble would mumble would mumble would mumble would mumble
Conditional Perfect would have mumbled would have mumbled would have mumbled would have mumbled would have mumbled would have mumbled
Conditional Present Progressive would be mumbling would be mumbling would be mumbling would be mumbling would be mumbling would be mumbling
Conditional Perfect Progressive would have been mumbling would have been mumbling would have been mumbling would have been mumbling would have been mumbling would have been mumbling
Present Subjunctive mumble mumble mumble mumble mumble mumble
Past Subjunctive mumbled mumbled mumbled mumbled mumbled mumbled
Past Perfect Subjunctive had mumbled had mumbled had mumbled had mumbled had mumbled had mumbled
Imperative mumble Let′s mumble mumble

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. dating sites for blacks.

Back to top button