Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Veto

Cách chia động từ veto rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ veto ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: VETO

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to veto vetoing vetoed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn veto veto vetoes veto veto veto
Hiện tại tiếp diễn am vetoing are vetoing is vetoing are vetoing are vetoing are vetoing
Quá khứ đơn vetoed vetoed vetoed vetoed vetoed vetoed
Quá khứ tiếp diễn was vetoing were vetoing was vetoing were vetoing were vetoing were vetoing
Hiện tại hoàn thành have vetoed have vetoed has vetoed have vetoed have vetoed have vetoed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been vetoing have been vetoing has been vetoing have been vetoing have been vetoing have been vetoing
Quá khứ hoàn thành had vetoed had vetoed had vetoed had vetoed had vetoed had vetoed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been vetoing had been vetoing had been vetoing had been vetoing had been vetoing had been vetoing
Tương Lai will veto will veto will veto will veto will veto will veto
TL Tiếp Diễn will be vetoing will be vetoing will be vetoing will be vetoing will be vetoing will be vetoing
Tương Lai hoàn thành will have vetoed will have vetoed will have vetoed will have vetoed will have vetoed will have vetoed
TL HT Tiếp Diễn will have been vetoing will have been vetoing will have been vetoing will have been vetoing will have been vetoing will have been vetoing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would veto would veto would veto would veto would veto would veto
Conditional Perfect would have vetoed would have vetoed would have vetoed would have vetoed would have vetoed would have vetoed
Conditional Present Progressive would be vetoing would be vetoing would be vetoing would be vetoing would be vetoing would be vetoing
Conditional Perfect Progressive would have been vetoing would have been vetoing would have been vetoing would have been vetoing would have been vetoing would have been vetoing
Present Subjunctive veto veto veto veto veto veto
Past Subjunctive vetoed vetoed vetoed vetoed vetoed vetoed
Past Perfect Subjunctive had vetoed had vetoed had vetoed had vetoed had vetoed had vetoed
Imperative veto Let′s veto veto

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button