Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Fail

Cách chia động từ fail rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ fail ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: FAIL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to fail failing failed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn fail fail fails fail fail fail
Hiện tại tiếp diễn am failing are failing is failing are failing are failing are failing
Quá khứ đơn failed failed failed failed failed failed
Quá khứ tiếp diễn was failing were failing was failing were failing were failing were failing
Hiện tại hoàn thành have failed have failed has failed have failed have failed have failed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been failing have been failing has been failing have been failing have been failing have been failing
Quá khứ hoàn thành had failed had failed had failed had failed had failed had failed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been failing had been failing had been failing had been failing had been failing had been failing
Tương Lai will fail will fail will fail will fail will fail will fail
TL Tiếp Diễn will be failing will be failing will be failing will be failing will be failing will be failing
Tương Lai hoàn thành will have failed will have failed will have failed will have failed will have failed will have failed
TL HT Tiếp Diễn will have been failing will have been failing will have been failing will have been failing will have been failing will have been failing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would fail would fail would fail would fail would fail would fail
Conditional Perfect would have failed would have failed would have failed would have failed would have failed would have failed
Conditional Present Progressive would be failing would be failing would be failing would be failing would be failing would be failing
Conditional Perfect Progressive would have been failing would have been failing would have been failing would have been failing would have been failing would have been failing
Present Subjunctive fail fail fail fail fail fail
Past Subjunctive failed failed failed failed failed failed
Past Perfect Subjunctive had failed had failed had failed had failed had failed had failed
Imperative fail Let′s fail fail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button