Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Trim

Cách chia động từ trim rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ trim ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TRIM

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to trim trimming trimmed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn trim trim trims trim trim trim
Hiện tại tiếp diễn am trimming are trimming is trimming are trimming are trimming are trimming
Quá khứ đơn trimmed trimmed trimmed trimmed trimmed trimmed
Quá khứ tiếp diễn was trimming were trimming was trimming were trimming were trimming were trimming
Hiện tại hoàn thành have trimmed have trimmed has trimmed have trimmed have trimmed have trimmed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been trimming have been trimming has been trimming have been trimming have been trimming have been trimming
Quá khứ hoàn thành had trimmed had trimmed had trimmed had trimmed had trimmed had trimmed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been trimming had been trimming had been trimming had been trimming had been trimming had been trimming
Tương Lai will trim will trim will trim will trim will trim will trim
TL Tiếp Diễn will be trimming will be trimming will be trimming will be trimming will be trimming will be trimming
Tương Lai hoàn thành will have trimmed will have trimmed will have trimmed will have trimmed will have trimmed will have trimmed
TL HT Tiếp Diễn will have been trimming will have been trimming will have been trimming will have been trimming will have been trimming will have been trimming
Điều Kiện Cách Hiện Tại would trim would trim would trim would trim would trim would trim
Conditional Perfect would have trimmed would have trimmed would have trimmed would have trimmed would have trimmed would have trimmed
Conditional Present Progressive would be trimming would be trimming would be trimming would be trimming would be trimming would be trimming
Conditional Perfect Progressive would have been trimming would have been trimming would have been trimming would have been trimming would have been trimming would have been trimming
Present Subjunctive trim trim trim trim trim trim
Past Subjunctive trimmed trimmed trimmed trimmed trimmed trimmed
Past Perfect Subjunctive had trimmed had trimmed had trimmed had trimmed had trimmed had trimmed
Imperative trim Let′s trim trim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button