Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

File

Cách chia động từ file rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ file ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: FILE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to file filing filed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn file file files file file file
Hiện tại tiếp diễn am filing are filing is filing are filing are filing are filing
Quá khứ đơn filed filed filed filed filed filed
Quá khứ tiếp diễn was filing were filing was filing were filing were filing were filing
Hiện tại hoàn thành have filed have filed has filed have filed have filed have filed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been filing have been filing has been filing have been filing have been filing have been filing
Quá khứ hoàn thành had filed had filed had filed had filed had filed had filed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been filing had been filing had been filing had been filing had been filing had been filing
Tương Lai will file will file will file will file will file will file
TL Tiếp Diễn will be filing will be filing will be filing will be filing will be filing will be filing
Tương Lai hoàn thành will have filed will have filed will have filed will have filed will have filed will have filed
TL HT Tiếp Diễn will have been filing will have been filing will have been filing will have been filing will have been filing will have been filing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would file would file would file would file would file would file
Conditional Perfect would have filed would have filed would have filed would have filed would have filed would have filed
Conditional Present Progressive would be filing would be filing would be filing would be filing would be filing would be filing
Conditional Perfect Progressive would have been filing would have been filing would have been filing would have been filing would have been filing would have been filing
Present Subjunctive file file file file file file
Past Subjunctive filed filed filed filed filed filed
Past Perfect Subjunctive had filed had filed had filed had filed had filed had filed
Imperative file Let′s file file

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/mate1-dating-site/.

Nên đọc
Close
Back to top button