Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Flag

Cách chia động từ flag rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ flag ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: FLAG

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to flag flagging flagged
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn flag flag flags flag flag flag
Hiện tại tiếp diễn am flagging are flagging is flagging are flagging are flagging are flagging
Quá khứ đơn flagged flagged flagged flagged flagged flagged
Quá khứ tiếp diễn was flagging were flagging was flagging were flagging were flagging were flagging
Hiện tại hoàn thành have flagged have flagged has flagged have flagged have flagged have flagged
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been flagging have been flagging has been flagging have been flagging have been flagging have been flagging
Quá khứ hoàn thành had flagged had flagged had flagged had flagged had flagged had flagged
QK hoàn thành Tiếp diễn had been flagging had been flagging had been flagging had been flagging had been flagging had been flagging
Tương Lai will flag will flag will flag will flag will flag will flag
TL Tiếp Diễn will be flagging will be flagging will be flagging will be flagging will be flagging will be flagging
Tương Lai hoàn thành will have flagged will have flagged will have flagged will have flagged will have flagged will have flagged
TL HT Tiếp Diễn will have been flagging will have been flagging will have been flagging will have been flagging will have been flagging will have been flagging
Điều Kiện Cách Hiện Tại would flag would flag would flag would flag would flag would flag
Conditional Perfect would have flagged would have flagged would have flagged would have flagged would have flagged would have flagged
Conditional Present Progressive would be flagging would be flagging would be flagging would be flagging would be flagging would be flagging
Conditional Perfect Progressive would have been flagging would have been flagging would have been flagging would have been flagging would have been flagging would have been flagging
Present Subjunctive flag flag flag flag flag flag
Past Subjunctive flagged flagged flagged flagged flagged flagged
Past Perfect Subjunctive had flagged had flagged had flagged had flagged had flagged had flagged
Imperative flag Let′s flag flag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button