Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Flash

Cách chia động từ flash rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ flash ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: FLASH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to flash flashing flashed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn flash flash flashes flash flash flash
Hiện tại tiếp diễn am flashing are flashing is flashing are flashing are flashing are flashing
Quá khứ đơn flashed flashed flashed flashed flashed flashed
Quá khứ tiếp diễn was flashing were flashing was flashing were flashing were flashing were flashing
Hiện tại hoàn thành have flashed have flashed has flashed have flashed have flashed have flashed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been flashing have been flashing has been flashing have been flashing have been flashing have been flashing
Quá khứ hoàn thành had flashed had flashed had flashed had flashed had flashed had flashed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been flashing had been flashing had been flashing had been flashing had been flashing had been flashing
Tương Lai will flash will flash will flash will flash will flash will flash
TL Tiếp Diễn will be flashing will be flashing will be flashing will be flashing will be flashing will be flashing
Tương Lai hoàn thành will have flashed will have flashed will have flashed will have flashed will have flashed will have flashed
TL HT Tiếp Diễn will have been flashing will have been flashing will have been flashing will have been flashing will have been flashing will have been flashing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would flash would flash would flash would flash would flash would flash
Conditional Perfect would have flashed would have flashed would have flashed would have flashed would have flashed would have flashed
Conditional Present Progressive would be flashing would be flashing would be flashing would be flashing would be flashing would be flashing
Conditional Perfect Progressive would have been flashing would have been flashing would have been flashing would have been flashing would have been flashing would have been flashing
Present Subjunctive flash flash flash flash flash flash
Past Subjunctive flashed flashed flashed flashed flashed flashed
Past Perfect Subjunctive had flashed had flashed had flashed had flashed had flashed had flashed
Imperative flash Let′s flash flash

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button