Cheep

Cách chia động từ cheep rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ cheep ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CHEEP

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to cheep cheeping cheeped
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn cheep cheep cheeps cheep cheep cheep
Hiện tại tiếp diễn am cheeping are cheeping is cheeping are cheeping are cheeping are cheeping
Quá khứ đơn cheeped cheeped cheeped cheeped cheeped cheeped
Quá khứ tiếp diễn was cheeping were cheeping was cheeping were cheeping were cheeping were cheeping
Hiện tại hoàn thành have cheeped have cheeped has cheeped have cheeped have cheeped have cheeped
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been cheeping have been cheeping has been cheeping have been cheeping have been cheeping have been cheeping
Quá khứ hoàn thành had cheeped had cheeped had cheeped had cheeped had cheeped had cheeped
QK hoàn thành Tiếp diễn had been cheeping had been cheeping had been cheeping had been cheeping had been cheeping had been cheeping
Tương Lai will cheep will cheep will cheep will cheep will cheep will cheep
TL Tiếp Diễn will be cheeping will be cheeping will be cheeping will be cheeping will be cheeping will be cheeping
Tương Lai hoàn thành will have cheeped will have cheeped will have cheeped will have cheeped will have cheeped will have cheeped
TL HT Tiếp Diễn will have been cheeping will have been cheeping will have been cheeping will have been cheeping will have been cheeping will have been cheeping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would cheep would cheep would cheep would cheep would cheep would cheep
Conditional Perfect would have cheeped would have cheeped would have cheeped would have cheeped would have cheeped would have cheeped
Conditional Present Progressive would be cheeping would be cheeping would be cheeping would be cheeping would be cheeping would be cheeping
Conditional Perfect Progressive would have been cheeping would have been cheeping would have been cheeping would have been cheeping would have been cheeping would have been cheeping
Present Subjunctive cheep cheep cheep cheep cheep cheep
Past Subjunctive cheeped cheeped cheeped cheeped cheeped cheeped
Past Perfect Subjunctive had cheeped had cheeped had cheeped had cheeped had cheeped had cheeped
Imperative cheep Let′s cheep cheep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button